Friends-Forum.com
  :  
  
 :
 
  
  
 
 
 
 
 

  :
 
 BRAVO!  BRAVO!
 
  
 
Internet TV Internet TV
Translit Translit

     
  eMule Servers

EMule


:
eMule
StulleMule
Morph
Magic Angel
  

: 
:
    27583

:
  /   
Time After Time / Ýïîõà çà ýïîõîé (2017)
2017-07-01 00:55:14

Ýïîõà çà ýïîõîé / Time After Time (2017)  
  emule
Äðàìà Ôàíòàñòèêà
: 2017

DVDRip

xvid
Time: ~ 43 min


0.00/10
Ñåðèàë ðàññêàæåò î ïðèêëþ÷åíèÿõ ìîëîäîãî ïèñàòåëÿ Ãåðáåðòà Óýëëñà, êîòîðûé èçîáðåòàåò ìàøèíó âðåìåíè. Îí åùå íå óñïåë å¸ èñïûòàòü, íî çà íåãî ýòî ñäåëàë Äæåê-Ïîòðîøèòåëü, ñêðûâàþùèéñÿ îò ïîëèöèè. Óýëëñ, óáåæä¸ííûé, ÷òî â áóäóùåì íàñòóïèò óòîïèÿ, íå áóäåò âîéí è ïðåñòóïíîñòè, ðåøàåò îòïðàâèòüñÿ âñëåä çà íèì, ÷òîáû ïîìåøàòü êðîâàâîìó ìàíüÿêó ñåÿòü õàîñ
: Ïðîôåññèîíàëüíûé (ìíîãîãîëîñûé)
: Ìàðêîñ Ñèãà, Ñòèâ Øèëë, Ìàéêë À. Àëëîâèö
: Óèëë ×åéç, Ýëëèîòò Âèëëàð, Áåí Ëåâèí, Êåéëèí Äæîíñ, Ôðåääè Ñòðîìà, Êóððàò Àíí Êàäâàíè, ...
Eine Band erzahlt ihre Geschichte / Karat - Albatros (2011)
2017-06-27 01:26:40

Karat - Albatros / Eine Band erzahlt ihre Geschichte (2011)  
  emule
Èñòîðè÷åñêèé Ìóçûêàëüíûé Ýñòðàäà
: 2011

DVDRip

xvid
Time: 69 + 136 minutes


0.00/10
Karat grundete sich 1975 und zahlt bis heute zu den erfolgreichsten Bands deutschsprachiger Rockmusik. Ihr bekanntester Titel ist wohl ..Uber sieben Brucken musst du gehn... Seit ihrer Grundung veroffentlichten sie 18 Alben und zahlreiche Singles und spielen immer noch vor ausverkauften Hallen in ganz Deutschland.
: Ëþáèòåëüñêèé
: Peter Ringleb
: Karat
Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ / Made In Russia ¹ 456 (2017)
2017-06-24 02:30:00

Made In Russia ¹ 456 / Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ (2017)  
  emule
Îòå÷åñòâåííûé Ìóçûêàëüíûé Ýñòðàäà
: 2017

DVDRip

xvid
Time: 01:09:07


0.00/10
 ñáîðíèê âõîäÿò ñëåäóþùèå êëèïû: 01. 5_nizza - Êó! (2017). 02. 5_nizza - Ñàìîë¸ò (2017). 03. Elvira T - Òàêñè (Èç ê/ô Æåíèõ 2016). 04. Jillzay - Ïîäíÿòü è ïîòðàòèòü (feat. Bro Upgrade, Ñêðèïòîíèò, 104) (2017). 05. kommunikaöèÿ – Ãîñïîäèí Íèêòî (2016). 06. MELLI - Êàê áóäòî (2017). 07. Noize MC - Ìàðàôîí (2017). 08. S.N.E.G - Äðóãóþ (OST Àðáóçíûå êîðêè) (2017). 09. S.N.E.G feat. EvaLoras - Ýéôîðèÿ (2017). 10. Seryoga - Àíòèôðèç (2017). 11. Yarmak (ßðìàê) – Restart (2017). 12. Çåëåíûé ñèíäðîì - Ñàóíäòðåê ê ìîåé æèçíè (2017). 13. Ìàêñ Êîðæ - Ìîé äðóã ...
: Ðóññêèé
: V.D. - Various Directors
: V.A. - Various Artists
Ñáîðíèê ìóëüòèìåäèéíûõ âûñòóïëåíèé / Kraftwerk - 3-D: The Catalogue (2017)
2017-06-20 06:57:52

Kraftwerk - 3-D: The Catalogue / Ñáîðíèê ìóëüòèìåäèéíûõ âûñòóïëåíèé (2017)  
  emule
Ìóçûêàëüíûé Ýñòðàäà
: 2017

BDRip

AVI
Time: 1:57:34 + 2:17:45


0.00/10
«Kraftwerk 3-D The Catalogue» - ýòî 3-D àóäèî/âèäåî ñîáðàíèå âûñòóïëåíèé ãðóïïû. Çàïèñè áûëè ñäåëàíû â ïåðèîä ñ 2012 ïî 2016 ãîä, âî âðåìÿ ìèðîâîãî òóðíå ãðóïïû. Âñå ìóëüòèìåäèéíûå âûñòóïëåíèÿ áûëè òåïëî âñòðå÷åíû êàê ìóçûêàëüíûìè êðèòèêàìè, òàê è çíàòîêàìè â îáëàñòè èñêóññòâà. Áîëåå òîãî, ýòè êîíöåðòû ïðèðàâíÿëè ê ïîëíîöåííîìó ïðîèçâåäåíèþ àóäèîâèçóàëüíîãî èñêóññòâà. 4-õ äèñêîâîå Blu-Ray èçäàíèå âêëþ÷àåò: 2 äèñêà - âèäåîðÿä äëÿ êîíöåðòîâ ...
: English
: Various
: Ralf Hutter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen
Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ / Made In Russia ¹ 455 (2017)
2017-06-17 00:22:48

Made In Russia ¹ 455 / Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ (2017)  
  emule
Îòå÷åñòâåííûé Ìóçûêàëüíûé Ýñòðàäà
: 2017

DVDRip

xvid
Time: 01:09:38


0.00/10
 ñáîðíèê âõîäÿò ñëåäóþùèå êëèïû: 01. Chi-Lli (×è ëè) feat. Adem - Îäíîé êðîâè (2017). 02. Masha Goya - Íå ìîãó (2017). 03. Real O -  òàêò (2017). 04. Àëèíà Ãðîñó - Õî÷ó ÿ áàñà (2017). 05. Àíèòà Öîé - Ñóìàñøåäøåå ñ÷àñòüå (2016). 06. ÁàíäÝðîñ - Ýðîãåííàÿ çîíà (2017). 07. ¨ëêà - À ÿ òåáÿ íåò (OST Îïòèìèñòû) (2017). 08. Êðèñòè Êðûëîâà - Ìîñêâà, âñòðå÷àé! (Íå ïàïèíà äî÷êà...) (2017). 09. Êðèñòèíà Îðáàêàéòå - Îäíà íà äâîèõ áåññîííèöà (2016). 10. Ëîëèòà - Íà Òèòàíèêå (2016). 11. Ëîÿ - Ðàçíûå (2017). 12. Ìîò ...
: Ðóññêèé
: V.D. - Various Directors
: V.A. - Various Artists
Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ / Made In Russia ¹ 454 (2017)
2017-06-10 00:04:21

Made In Russia ¹ 454 / Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ (2017)  
  emule
Îòå÷åñòâåííûé Ìóçûêàëüíûé Ñåìåéíûé Ýñòðàäà
: 2017

DVDRip

xvid
Time: 01:08:28


0.00/10
 ñáîðíèê âõîäÿò ñëåäóþùèå êëèïû: 01. Àëåêñàíäð Ëåâøèí - Íå áóäüòå êî ìíå ðàâíîäóøíû (2016). 02. Áîæüÿ êîðîâêà - Äîðîæíàÿ-ïóòåâîäíàÿ (2017). 03. Âèêòîð Êîðîë¸â - Ìèëëèîí (2017). 04. Çàïðåùåííûå Áàðàáàíùèêè - Òàáëåòêà (2006). 05. Îëåã Ìèòÿåâ - Âîñêðåñåíüå. 06. Îëåã Ìèòÿåâ - Êðåïèòåñü ëþäè ñêîðî ëåòî. 07. Îëåã Ìèòÿåâ - Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü. 08. Îëåã Ìèòÿåâ - Ìàìà. 09. Îëåã Ìèòÿåâ - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 10. Îëüãà Ñòåëüìàõ - Ïòèöû óëåòàþò çà ìîðÿ (2017). ...
: Ðóññêèé
: V.D. - Various Directors
: V.A. - Various Artists
Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ / Made In Russia ¹ 453 (2017)
2017-06-03 06:55:54

Made In Russia ¹ 453 / Cáîðíèê âèäåîêëèïîâ (2017)  
  emule
Îòå÷åñòâåííûé Ìóçûêàëüíûé Ýñòðàäà
: 2017

DVDRip

xvid
Time: 01:16:19


0.00/10
 ñáîðíèê âõîäÿò ñëåäóþùèå êëèïû: 01. Áåç áèëåòà - Äâå ëîäêè (2003). 02. Áåç áèëåòà - Òàêèå ìåäëåííûå (2006). 03. Áåç áèëåòà - Íèêîãäà íå óìèðàé (2007). 04. Áåç áèëåòà - SMS (2007). 05. Áåç áèëåòà - Ìå÷òàòåëè (2008). 06. Áåç áèëåòà - Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (Àâàòàðû) (2008). 07. Áåç áèëåòà - Good bye (2009). 08. Áåç áèëåòà - Àôðèêà (2009). 09. Áåç áèëåòà - Ïòèöû èç Àôðèêè ëåòÿò (2009). 10. Áåç áèëåòà - Ñòðàííàÿ æèçíü (vs DM) (2009). 11. Áåç áèëåòà - Òàíöóé (2009). 12. Áåç áèëåòà - Òàíöóé 2 (2009). 13. ...
: Ðóññêèé
: V.D. - Various Directors
: Ãðóïïà Áåç áèëåòà è äðóãèå
Âðåìÿ ïåðâûõ / Âðåìÿ ïåðâûõ (2016)
2017-05-31 15:09:06

Âðåìÿ ïåðâûõ / Âðåìÿ ïåðâûõ (2016)  
  emule
Èñòîðè÷åñêèé Ïðèêëþ÷åíèÿ Òðèëëåð
: 2016

DVDRip

MPEG-4 AVC
Time: 02 :14 :38


0.00/10
60-å. Ðàçãàð õîëîäíîé âîéíû. Äâå ñóïåðäåðæàâû, ÑÑÑÐ è ÑØÀ áüþòñÿ çà ïåðâåíñòâî â êîñìè÷åñêîé ãîíêå. Ïîêà ÑÑÑÐ âïåðåäè, íà î÷åðåäè — âûõîä ÷åëîâåêà â îòêðûòûé êîñìîñ. Çà äâå íåäåëè äî ñòàðòà âçðûâàåòñÿ òåñòîâûé êîðàáëü. Âðåìåíè íà âûÿâëåíèå ïðè÷èí íåò. È ïóñòü ðèñêè îãðîìíû, ìû íå ìîæåì óñòóïèòü ëèäåðñòâî. Îïûòíûé âîåííûé ëåò÷èê Ïàâåë Áåëÿåâ è åãî íàïàðíèê Àëåêñåé Ëåîíîâ, íåîáñòðåëÿííûé è ãîðÿ÷èé, ìå÷òàþùèé î ïîäâèãå, ...
: Ðóññêèé
: Äìèòðèé Êèñåë¸â
: Åâãåíèé Ìèðîíîâ, Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé, Âëàäèìèð Èëüèí, Àíàòîëèé Êîòåí¸â, Àëåêñàíäðà ...
Sneaky Pete / Ïîäëûé Ïèò (2015)
2017-05-29 01:56:44

Ïîäëûé Ïèò / Sneaky Pete (2015)  
  emule
Äðàìà Êðèìèíàë Ñåðèàë
: 2015

DVDRip

AVI
Time: ~ 50 ìèí / ñåðèÿ


0.00/10
Ëîâêèé ìîøåííèê è ìàñòåð çàãîâàðèâàòü çóáû Ìàðèóñ Éîñèïîâè÷, ïîïàâ â ðóêè ïðàâîñóäèÿ, ïîêîðíî îòáûâàåò ñâîé òþðåìíûé ñðîê. Îí ñïèò è âèäèò, êàê â ñêîðîì âðåìåíè ñìîæåò íàêîíåö âûéòè íà ñâîáîäó è ìèðíî ïðîãóëÿòüñÿ ïî óëèöàì ðîäíîãî ãîðîäà, ñúåñòü ÷èçáóðãåð â ëþáèìîì êàôå, à ãëàâíîå, èçáàâèòüñÿ îò íàçîéëèâîãî ñîêàìåðíèêà Ïèòà, êîòîðûé óòîìèë åãî ñâîèìè ðàññêàçàìè î ñ÷àñòëèâîì äåòñòâå íà ôåðìå áàáóøêè è äåäóøêè. ...
: Ïðîôåññèîíàëüíûé (ìíîãîãîëîñûé)
: Ñåò Ãîðäîí, Áðàéàí Êðýíñòîí, Ñàðà Ïèà Àíäåðñîí, Ìàéêë Äèííåð è äð.
: Äæîâàííè Ðèáèçè, Ìàðèí Àéðëýíä, Øýéí ÌàêÐåé, Ëèáý Áàðåð, Ìàéêë Äðýéåð, Ïèòåð Ãåðåòè, ...
Fàrgî / Ôàðãî (2014)
2017-05-28 18:38:37

Ôàðãî / Fàrgî (2014)  
  emule
Äåòåêòèâ Äðàìà Êðèìèíàë
: 2014

DVDRip

xvid
Time: ~ 01:10


0.00/10
 öåíòðå ñþæåòà 1-ãî ñåçîíà — ñòðàõîâîé àãåíò Ëåñòåð Íèãàðä, êîòîðûé âëà÷èò ñâîå ñîííîå ñóùåñòâîâàíèå, âûïîëíÿÿ íóäíóþ ðàáîòó äëÿ ñêó÷íûõ ëþäåé. Âíåçàïíî ñóäüáà ñâîäèò åãî ñ Ëîðíîì Ìàëâî — ñòðàííûì áðîäÿãîé, óæå óñïåâøèì çàðàáîòàòü ñåáå ðåïóòàöèþ æåñòîêîãî è îïàñíîãî ÷åëîâåêà... Ñîáûòèÿ âî 2-ì ñåçîíå ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â 1979 ãîäó â ãîðîäàõ Ñó-Ôîëñ (Þæíàÿ Äàêîòà) è Ëóâåðí (Ìèííåñîòà). Ìîëîäîé ñåðæàíò íàöèîíàëüíîé ...
: Ïðîôåññèîíàëüíûé (ìíîãîãîëîñûé)
: Ìýòò Øåêìàí, Ñêîòò Óèíàíò, Àäàì Áåðíøòåéí,Íîé Õîóëè
: Ìàðòèí Ôðèìàí, Áèëëè Áîá Òîðíòîí, Áîá Îäåíêåðê, Äæóëè Ýíí Ýìåðè, Êîëèí Õýíêñ, Äæîè Êèíã, ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 2759 >>

  
  

 |   |   |   |   |   |   |   | 
Google
Time generation: 0.012 sec. and 21 DB querys in: 0.006 sec.